Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
Tytułdr
Imię: Joanna
NazwiskoKowalczyk-Anioł
Stanowisko:Adiunkt
Pokój204K
Konsultacje:
E - mail:joanna.kowalczyk@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 52
Strona naukowa:Researchegate: Joanna Kowalczyk-Anioł
Google Scholar: Joanna Kowalczyk-Anioł
Strona ORCIDORCID ID 0000-0002-1547-9304
Problematyka badawcza:Członek EATSA (EATSA - Euro-Asia Tourism Studies Association) i CITUR (Centre for Tourism Research, Development and Innovation, Portugal).
Jej zainteresowania badawcze lokują się w studiach nad turystyką. W szczególności dotyczą:
szeroko rozumianej turystyki miejskiej - jej charakteru, przemian oraz konsekwencji,
turystyfikacji miasta i współczesnych zjawisk z nią związanych (m.in. gentryfikacji, finansjalizacji),
turystyki i miejskiej resilience (m.in. projekt NCN - Hipertrofia turystyki miejskiej a miejska resilience),
rozwoju turystyki jako źródła konfliktu społecznego (w szczególności przyczyn i dynamiki konfliktu, funkcjonalności konfliktu oraz zarządzania konfliktem),
różnic pokoleniowych w turystyce (badania obejmujące pokolenie przedwojenne, Baby Boomers, X i Y); turystyki seniorów,
walorów kulturowych i miast historycznych,
zrównoważonego rozwoju i turystyki.
Lista publikacji:2020

Kowalczyk-Anioł, J., Nowacki, M. (2020). Factors influencing Generation Y’s tourism-related social media activity: the case of Polish students, Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 11 No. 3, pp. 543-558.

Zmyślony, P., Kowalczyk-Anioł, J., & Dembińska, M. (2020). Deconstructing the overtourism-related social conflicts. Sustainability, 12(4), 1695.

2019

Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Hipertrofia turystyki miejskiej–geneza i istota zjawiska. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 32(4), 7-18.

Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Tourismification of the housing resources of historical inner cities. The case of Kraków. Studia Miejskie, (35), 9-25.

Butowski, L., Kaczmarek, J., Kowalczyk-Anioł, J., & Szafrańska, E. (2019). Social constructionism as a tool to maintain an advantage in tourism research. Tourism Geographies, DOI: 10.1080/14616688.2019.1654537

Hakimian, S., Afshar, A., & Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Przywracając życie w centrum miasta–projekt Oudlajan foodscape w Teheranie. Turyzm/Tourism, 29(2), 33-44.

Hakimian, S., Afshar, A., & Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Returning life to the center of Tehran: The Oudlajan foodscape. Turyzm, 29(2), 31-41.

Nowacki, M., & Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Determinanty rozwoju turystyki w miastach inteligentnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B–Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 74, 117-131.

Zmyślony, P., & Kowalczyk-Anioł, J. (2019). Urban tourism hypertrophy: who should deal with it? The case of Krakow (Poland). International Journal of Tourism Cities. 5 (2), 247-269.

2018

Kowalczyk-Anioł, J. (2018). Koncepcja gentryfikacji turystycznej i jej współczesne rozumienie. Prace Geograficzne, (154), 35-54.

Kowalczyk-Anioł, J., Afshar, A. (2018). Gentryfikacja turystyczna jako narzędzie rozwoju miasta. Przykład Meszhed w Iranie, Turystyka Kulturowa, Vol. 2, s.7-25.

Kowalczyk-Anioł J., Nowacki M. (2018). Tourist consumption of a contemporary city – a transgenerational analysis, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 44(4), s.7-15 DOI: 10.18276/ept.2018.4.44-01

Kowalczyk-Anioł, J., & Pawlusiński, R. (2018). Sharing economy w przestrzeni polskich metropolii i miast turystycznych na przykładzie Airbnb. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, 31(3), 15-22.

Nowacki, M., Kowalczyk-Anioł, J., Królikowska, K., Pstrocka-Rak, M., & Awedyk, M. (2018). Strategic planning for sustainable tourism development in Poland. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 25(6), 562-567.

2017

Kowalczyk-Anioł, J. (2017). The Venice syndrome of heritage cities. Evidences of tourism development dysfunctions in Poland. Designing for co-creation in Euro-Asian tourism (pp. 28-39). Nara and Shirahama: Proceedings of the EATSA Conference.

Kowalczyk-Anioł, J. (2017). Społeczno-ekonomiczne dysfunkcje rozwoju monokultury turystycznej na wschodnim wybrzeżu meksykańskiego Jukatanu. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 37(1), 209-222.

Kowalczyk-Anioł, J., & Włodarczyk, B. (2017). Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu. Prace i Studia Geograficzne, 62(2), 55-73.

Kowalczyk-Anioł, J., & Zmyślony, P. (2017). Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony. Turystyka kulturowa, 2, 7-36.

Nowacki, M., Awedyk, M., Kowalczyk-Anioł, J., Królikowska, K., Pstrocka-Rak, M., & Rak, G. (2017). Strategie rozwoju turystyki w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 473, 381-389.

Kowalczyk-Anioł, J. (2017). Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych [w:] B. Włodarczyk (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2016 roku, Łódź: IGMiT UŁ, 43-70.

2015

Kowalczyk-Anioł, J. (2015) Syndrom wenecki. Dysfunkcje współczesnej turystyki w miastach cennych kulturowo. In: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (eds.), Przestrzeń w turystyce: znaczenie i wykorzystanie, Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 451-464.

Kowalczyk-Anioł, J. (2015). Tourism development in Łódź in 2000-2014: Directions and character of change. Turyzm, 25(2), 107-115.

Kowalczyk-Anioł, J. (2015). Rozwój ruchu turystycznego w Łodzi w latach 2000–2014. Kierunki i charakter zmian.. Turyzm, 25(2), 113-121.

Cieśliński P., Kowalczyk-Anioł J. (2015). Skoki spadochronowe w ujęciu historycznym, [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, 185-200

Papińska-Kacperek, J., & Kowalczyk-Anioł, J. (2015). Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych. Turystyka Kulturowa, (5), 6-20.

2014

Kowalczyk-Anioł J., 2014 (recenzja): Turystyka kulinarna, Prace i Studia Geograficzne (t. 52), „Turystyka Kulturowa”, t. 5, s. 90–91

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., Włodarczyk B., 2014, Dialog międzypokoleniowy w turystyce, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Międzypokoleniowe aspekty turystyki, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 41–53

2013

Kowalczyk-Anioł J., 2013, Wykorzystanie biografii urlopowo-wakacyjnej w badaniach przestrzeni turystycznej w ujęciu pokoleniowym [The use of holiday biography in generation-based tourism space research], Turyzm/Tourism 23/2, s. 15–22, pp. 15–22'

Kowalczyk-Anioł J., 2013, Różnice pokoleniowe w turystyce polskich seniorów – baby boomers versus pokolenie przedwojenne, [w:] R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, s. 135–147.

2012

Kowalczyk-Anioł J., 2012, Tendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y, Turyzm, z. 22/2, s. 15–21.

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E. (red.), 2012, Wspólny krok naprzód. Dziś i jutro w turystyce społecznej, Marron Edition, Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. A. Kamińskiego, Łódź, 167 s.

Kowalczyk-Anioł J., 2012, Tourism in Łódź in 2010, [w:] S. Liszewski (red.), The Łódź atlas (Supplement 2), The Łódź City Council, Geodetical Centre of Łódź, Łódź, XLa.

Kowalczyk-Anioł J., 2012, Ruch turystyczny w Łodzi 2010, [w:] Liszewski S., red., Atlas miasta Łodzi (Suplement 2), Urząd Miasta Łodzi – Łódzki Ośrodek Geodezyjny, Łódź, plansza XLa.

Kaczmarek J., Kowalczyk-Anioł J., Lawin M., Szafrańska E., Tanaś S., Włodarczyk B., 2012, Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, Łódź, ss. 205

Kowalczyk-Anioł J., 2012, Powiat opoczyński – hasła do Kanonu Krajoznawczego Województwa Łódzkiego, (w:) Śledzińska J., Włodarczyk B. (red.), Kanon Krajoznawczy Województwa Łódzkiego, PTTK

Kowalczyk-Anioł J., Makowska-Iskierka M. (red.), 2012, Turystyka. Moda na sukces, Warsztaty z Geografii Turyzmu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź,425s.

2011

Kowalczyk-Anioł J., 2011, Kluby wzajemnej gościnności – signum temproris współczesnej turystyki polskiej młodzieży, [w:] Stasiak A., red., Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce, Wyższa Szkoła Turystyki I Hotelarstwa w Łodzi, Łódź, s. 141-155

KACZMAREK J., KOWALCZYK-ANIOŁ J., WŁODARCZYK B., 2011, Studia przypadków, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 173–184

KOWALCZYK-ANIOŁ J., POTOCKA I., 2011, Wybrane aspekty turystyki miejskiej młodzieży, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 219–230

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2011, Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych w 2010 roku, [w:] B. WŁODARCZYK (red.), Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 41–83

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2011, Turystyka polskich seniorów – efekty projektu Calypso, [w:] B. WŁODARCZYK, B. KRAKOWIAK, J. LATOSIŃSKA (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu. Turystyka Polska w latach 1989-2009, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 193–204

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2010, Caritas Archidiecezji Łódzkiej jako organizator turystyki społecznej, [w:] A. STASIAK (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim, Wyd. WSTH, Łódź, s. 91–103

KOWALCZYK-ANIOŁ J., TANAŚ S., 2011, Turystyka rodzinna w Łodzi i województwie łódzkim w świetle badań ankietowych, [w:], J. ŚLEDZIŃSKA, B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 137–140

KOWALCZYK-ANIOŁ J., WŁODARCZYK B., 2011, Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia, [w:] J. ŚLEDZIŃSKA, B. WŁODARCZYK (red.), Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, Wyd. PTTK „Kraj”, Warszawa, s. 9–25

KOWALCZYK-ANIOŁ J., 2010, rec.: Andrzej Kowalczyk (red.) Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2010, 323 ss., „Turyzm”, t. 20, z. 2, s. 69–70 [67–68]

2010

Kowalczyk-Anioł J., 2010, rec. Zasoby kulturowe w turystyce – modele, procesy i działania (Cultural Resources for Tourism, Patterns, Processes and Policies), M. Jansen-Verbeke, G.K. priestley, A.P. Russo (red.), Nowa Science Publishers, Nowy Jork 2008, ss.298, Turyzm/Tourism, z./no 1, s. 65-66/p. 59-60

Kowalczyk-Anioł J., Latosińska J., 2010, Badania nad turystyką w łódzkim ośrodku naukowym, [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, red. S. Tanaś, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, s. 179-186

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., 2010, Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych w 2009r., [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 29-75

Kowalczyk-Anioł J., Szafrańska E., 2010, Metoda badań, [w:] Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku, red. S. Liszewski, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa SAGALARA, Łódź, s. 9-14

2009

Kowalczyk-Anioł J., 2009, Zamki, pałace i dwory, (w:) Stasiak A. (red.), Geografia turystyki Polski. Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych, PWE, Warszawa

Kowalczyk-Anioł J., 2009, rec. Turystyka w naukach humanistycznych, Ryszard Winiarski (red.), PWN, Warszawa 2008, 177 ss., Turyzm, t. 19, z. 1-2, s. 121-123

Kowalczyk-Anioł J., 2007, Nurkowanie rekreacyjne – wybrane zagadnienia, Turystyka i Hotelarstwo, 12 (2007), s. 97-110. (ukazało się w 2009 r.)

2008

Kowalczyk-Anioł J., 2008, rec.: Psychologia turystyki, Ryszard Winiarski, Janusz Zdebski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, 152 ss., Turyzm, t. 18, z.2. s. 118-120

2007

Kowalczyk-Anioł J.,2007, Nurkowanie rekreacyjne – wybrane zagadnienia, Turystyka i Hotelarstwo, nr 12, Wyd. WSTH, Łódź, s.97-111

Kowalczyk-Anioł J., 2007, Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Monografia naukowa, Szlakami Nauki, nr 34, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, ss. 131
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego