IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji

Konferencja naukowa
PRZESTRZENIE REKREACJI – GRANICE I KONTEKSTY
Łódź, 21–22.11.2017 r.


____________PROGRAM KONFERENCJI (plik pdf)____________

Szanowni Państwo,

Zespół Zakładu Geografii Rekreacji w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej poświęconej granicom i kontekstom przestrzeni rekreacji. Konferencja „Przestrzenie rekreacji – granice i konteksty” odbędzie się na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w dniach 21–22 listopada 2017 r.
Globalizacja, błyskawiczna dyfuzja innowacji, swoboda podróżowania, rozwój mediów i nowoczesnych technologii – to tylko niektóre z ogólnych światowych trendów mających odzwierciedlenie w sferze rekreacji. W efekcie mamy do czynienia z ciągłymi przemianami sposobów spędzania czasu wolnego, szybkim ich upowszechnianiem, odkrywaniem i zagospodarowywaniem na potrzeby rekreantów nowych przestrzeni, a także z ustawicznym poszukiwaniem coraz bardziej oryginalnych i wyrafinowanych form wypoczynku.
Sposób spędzania czasu wolnego jest ważnym kryterium oceny funkcjonowania jednostki w społeczeństwie. Rekreacja stała się kolejnym, powszechnie pożądanym dobrem konsumpcyjnym, umożliwiającym nie tylko regenerację sił fizycznych i psychicznych, ale także – a może przede wszystkim – manifestacją statusu społecznego i stylu życia. W hedonistycznym społeczeństwach konsumpcyjnych dobra i usługi są dla konsumentów źródłem przyjemności, sposobem wyrażania aspiracji, odrębności, a także przeżywania ekscytujących i urozmaiconych doświadczeń, bez których niemożliwa jest ogólna satysfakcja z życia. Dlatego coraz większym uznaniem cieszą się ci, którzy nie tylko dysponują czasem wolnym, ale również potrafią go kreatywnie zagospodarować.
Przemiany ustrojowe lat 90. XX w. włączyły Polskę i państwa środkowej Europy w nurt światowej gospodarki wolnorynkowej, jednak związana z początkami transformacji gospodarczej pauperyzacja społeczeństwa sprawiła, że koniunktura na usługi rekreacyjne pojawiła się z dużym opóźnieniem w stosunku do krajów zachodnich, m.in. wraz z powstaniem i rozwojem klasy średniej. Od kilkunastu lat obserwujemy niezwykle dynamiczny, żywiołowy rozwój form rekreacji. Skala i charakter opisywanego zjawiska niewątpliwie warte są głębszej analizy i refleksji naukowej, również w kontekście przestrzennym. Mamy nadzieję, że zaproponowana Państwu tematyka konferencji stanie się przedmiotem ożywionej dyskusji podczas spotkania w Łodzi. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że nasze spotkanie naukowe będzie przyczynkiem do wymiany poglądów, doświadczeń badawczych i branżowych na temat granic i kontekstów przestrzeni rekreacji.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej komunikatem nr 1

dr hab. Sławoj Tanaś, prof. nadzw. UŁ
Kierownik Zakładu Geografii Rekreacji
w Instytucie Geografii Miast i Turyzmu
Uniwersytetu Łódzkiego

dr Andrzej Stasiak
Sekretarz naukowy konferencji

Komunikat 1

Karta zgłoszeniowa

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego