Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji
TytułdrSzkup
Imię: Roman
NazwiskoSzkup
Stanowisko:Adiunkt
Pokój210K
Konsultacje:
E - mail:roman.szkup@geo.uni.lodz.pl
Telefon:42 635 45 66
Strona naukowa:Researchgate: Roman Szkup
Strona ORCIDORCID ID
Problematyka badawcza:Geografia hotelarstwa, w tym głownie hotele w przestrzeni miejskiej. Zagospodarowanie turystyczne, w tym głównie – turystyczna baza noclegowa i baza towarzysząca na obszarach miejskich i wiejskich, kompleksy oraz użytkowanie działek letniskowych. Rodzinne Ogrody Działkowe, w tym głównie ROD w przestrzeni miejskiej oraz ROD jako miejsce wypoczynku i aktywności seniorów. Metody badań terenowych w turystyce Turystyka biznesowa i motywacyjna
Lista publikacji:2012

Szkup R., 2012, Możliwości stosowania metody inwentaryzacji bezpośredniej w badaniach nad osadnictwem turystycznym – przykład inwentaryzacji działek letniskowych, w: Sitek S. (red.) Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, zeszyt 3, PTG Oddział Katowicki.

Szkup R. (red.), 2012, Turystyka Motywacyjna. Materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków, ISBN 978-83-63163-21-1.

Szkup R., (red.), 2012, Turystyka Biznesowa. Materiały dydaktyczne dla studentów, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków, ISBN 978-83-63163-17-4.

2011

Szkup R., 2011, Metody badań terenowych w turystyce, w: Sitek S. (red.) Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, zeszyt 2, PTG Oddział Katowicki, ss. 9-18.

Szkup R. (red.), 2011, Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Motywacyjna, Wydawnictwo Naukowe WSKFiT, Pruszków, ISBN 978-83-933022-3-9.

Szkup R. (red.), 2011, Programy przedmiotów na specjalizacji Turystyka Biznesowa, Wydawnictwo Naukowe WKSFiT, Pruszków, ISBN 978-83-933022-6-0.

2010

Matczak A., Szkup R., 2010, Społeczna funkcja Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Przykład ROD w Łodzi, w: Sitek S. (red.) Stare i nowe problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej, zeszyt 1, PTG Oddział Katowicki ss. 179-198.

Szkup R., 2010, Hytte – norweski sposób na nocowanie na łonie przyrody, Turystyka i Hotelarstwo, zeszyt 15/2009, Łodź, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, ss. 27-50.

2006

Szkup R., 2006, Organizacja przestrzeni wypoczynku indywidualnego w strefie podmiejskiej Łodzi, Turyzm, zeszyt 16/2/2006.

2005

Kowalczyk A., Szkup R., 2005, Czynniki lokalizacji hoteli w Warszawie, w: Matczak A. (red.) Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, Wydawnictwo ŁTN, s. 45-60.

2003

Szkup R., 2003, Second homes as an innovation - the example of the western sector of the Łódź suburban zone, w: Kowalczyk A. (red.) Geographical space at the turn of century, Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, Warsaw, ss. 99-106.

Szkup R., 2003, Tourist colonisers and the colonization of available recreational space to the west of Łódź, Turyzm, zeszyt 13/2.

Szkup R., 2003, Kształtowanie podmiejskiej przestrzeni wypoczynkowej. Przykład zachodniego sektora strefy podmiejskiej Łodzi, Folia Geographica Oeconomica, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

2000

Szkup R., 2000, Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1998-1999, Turyzm, zeszyt 1/2000.

1999

Szkup R., 1999, Czystopis mapy użytkowania ziemi w Łasku (łącznie z Kolumną) wykonany w programie graficznym CorelDRAW 8.0 Pl, w: Matczak A. (red.), Studia nad strukturą funkconalno-przestrzenną miasta. Przykład Łasku, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

1998

Szkup R., 1998, Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego w 1997r., Turyzm, zeszyt 1/1998.

1994

Szkup R., 1994, Śladami gminy żydowskiej w Łodzi, Kronika Miasta Łodzi, zeszyt 1/1994.

Szkup R., 1994, Walory turystyczne obiektów kultury materialnej Żydów na obszarze Polski Środkowej, Turyzm, zeszyt 2/1994.
Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo