IGMiT na Facebook'u
Strona czasopisma Turyzm
Repozytorium UŁ
Projekt InfoGeoLog
medal PTTK
Pogoda ICM
konfraternia
Aktualności turystyczne
Wiadomości turystyczne
Więcej
Logo Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego
Instytut Geografii Miast i Turyzmu
Aktualności - Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Aktualności (ostatnia aktualizacja: 23.06.2015 r.):

22.06.2015
KONFERENCJA „WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO TURYSTYKI AKTYWNEJ I SPECJALISTYCZNEJ”, Strzecha Akademicka, 7-9.10.2015

Serdecznie zapraszamy na konferencję współorganizowaną z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym nt. „Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej”, która odbędzie się w dniach 7-9 października 2015 r. w Schronisku Górskim PTTK „Strzecha Akademicka” w Karpaczu. Szczegóły i zgłoszenie na stronie http://www.tlp.pttk.pl/node/20 .
Nie ma co zwlekać ze zgłoszeniem, konferencja będzie bardzo atrakcyjna i mamy nadzieję merytorycznie bogata w dyskusję nad współczesnym obliczem turystyki kwalifikowanej.
Zapraszamy!!!

16.06.2015
REKRUTACJA 2015/16 - NOWE ATRAKCYJNE SPECJALNOŚCI NA TURYSTYCE I REKREACJI!!!Program studiów licencjackich, kierunku turystyka i rekreacja, uwzględniający specjalności: organizacja turystyki, organizacja hotelarstwa i gastronomii, organizacja rekreacji. Nabór od roku akademickiego 2015/2016 (plik pdf)
O wyborze specjalności decyduje średnia ocena z I roku studiów. Specjalność zostaje uruchomiona na II roku, przy 35 os. chętnych.


Program studiów magisterskich, kierunku turystyka i rekreacja, uwzględniający specjalności: zarządzanie przestrzenia turystyczną, zarządzanie przestrzenią rekreacyjną. Nabór od roku akademickiego 2015/2016 (plik pdf)
O wyborze specjalności decyduje deklaracja, złożona w momencie składania dokumentów na Wydziale. W przypadku większej liczby chętnych, decydować będzie średnia ocena ze studiów I stoipnia. Specjalność zostanie uruchomiona przy minimum 25 os.KIERUNEK KOLEJNY RAZ WYRÓŻNIONY W RANKIGU WIADOMOŚCI TURYSTYCZNYCH 2015 (czytaj poniżej)

16.06.2015
KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W PRACOWNI REKREACJI I TURYSTYKI KWALIFIKOWANEJ

Uniwersytet Łódzki zatrudni asystenta w wymiarze pełnego etatu w Pracownia Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanej Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych
Dyscyplina naukowa: geografia turyzmu, turystyka i rekreacja, kultura fizyczna
Termin składania ofert: 9 lipca 2015r.
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 1 etatu, turystyka, rekreacja, kultura fizyczna, pedagogika czasu wolnego

Kandydat na w/w stanowisko powinien spełniać wymogi art. 109 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, ze zm.) z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r.
Kandydat powinien spełniać poniższe kryteria:
-posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich lub doktorat w zakresie nauk geograficznych, nauk społecznych lub nauk o kulturze fizycznej,
-znać podstawy teoretyczne związane z szeroko rozumianą turystyką aktywną, rekreacją, sportem, kulturą fizyczną i organizacją czasu wolnego,
-wykazać się praktycznymi umiejętnościami w obszarach: rekreacja ruchowa, turystyka aktywna i kwalifikowana, kultura fizyczna, organizacja czasu wolnego, potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami
-posiadać umiejętność pisania naukowych tekstów, projektów badawczych, sprawozdań itp.
-znać biegle co najmniej jeden język obcy,
-być dyspozycyjnym w zakresie czasu pracy w związku z częstymi wyjazdami na ćwiczenia terenowe.
Dodatkowymi atutami będą: umiejętność pracy zespołowej, potwierdzona pozytywną opinią kierownika z poprzedniego miejsca pracy, lub miejsca, gdzie kandydat odbył staż; udokumentowane przyznanie finansowanych projektów badawczych; przedstawienie opinii określającej predyspozycje do pracy badawczej; doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, tematycznie związanych z aktywnością naukową; doświadczenie zawodowe w zakresie turystyki kwalifikowanej, rekreacji, kultury fizycznej lub sportu.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu
-informację dotyczącą znajomości języka obcego,
-dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.
Kandydat będzie miał możliwość realizacji planów badawczych, awansu zawodowego i prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu rekreacji, kultury fizycznej, pedagogiki czasu wolnego i turystyki kwalifikowanej.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Instytut Geografii Miast i Turyzmu, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź. Tel.(42) 635 45 50; faks (42) 635 45 50

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 16 lipca 2015
Adres: Kopcińskiego 31, Łódź 90-323
Telefon: 42 635-45-50

6.06.2015
Relacja z obozów turystyki aktywnej i specjalistycznej 2015

Krótka relacja ze szkoleń PSKK, realizowanych na o bozie turystyki aktywnej i specjalistycznej turystyki i rekreacji, we współpracy ze Szkołą Kajakarstwa Górskiego i Raftingu "Retendo"


18.05.2015
Nasza "Turystyka i Rekreacja" kolejny raz wśród najlepszych w Polsce !!!


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2015


Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasz kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2015 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych, prowadzących kierunek turystyka i rekreacja o profilu mieszanym, praktycznym i ogólnoakademickim. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2014


Z ogromną przyjemnością informujemy, że kierunek "turystyka i rekreacja", prowadzony przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geogreaficznych UŁ, został w 2014 roku kolejny raz wysoko wyróżniony w rankingu "Wiadomości Turystycznych" uczelni wyższych kształcących w zakresie turystyki. Zapraszamy wobec tego na nasze studia !!!

----------------------------------------------------------------------------------------------


Ranking najlepszych uczlni kształcacych w zakresie turystyki i rekreacji 2012


W 2012 roku w rankingu uczelni kształcących na kierunkach turystycznych, opublikowanym w kwietniowym numerze "Wiadomości Turystycznych", nasz kierunek studiów "turystyka i rekreacja", organizowany przez Instytutu Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, został sklasyfikowany na zaszczytnym PIERWSZYM MIEJSCU w kategorii "szkoły publiczne posiadające I i II stopień nauczania"!


Zapraszamy wobec tego do studiowania na wyjątkowej "turystyce i rekreacji"

----------------------------------------------------------------------------------------------


Z przyjemnością informujemy, że absolwentka kierunku turystyki i rekreacja prowadzonego przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ, p. Natalia Tomczyk zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki na na najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej
Praca pt. "Zarządzanie turystyką biznesową na przykładzie wybranych convention bureaux w Polsce" została napisana pod kierunkiem prof. Jacka Kaczmarka.

GRATULUJEMY!!!
Więcej informacji na stronie MSiT

Praca magisterska pt. "Ocena zasobów przyrodniczych, kulturowych i społecznych wsi Dąbrowa nad Czarną dla potrzeb ruchu turystycznego", której autorem jest Pan Grzegorz Sipa, a napisana została pod kierunkiem prof. Jolanty Wojciechowskiej została nagrodzona w Konkursie na najlepszą pracę magisterską 2013 roku, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Łodzi.

GRATULUJEMY!!!

Logo Uniwersytetu Łódzkiego
Logo Wydziału Nauk Geograficznych
Polskie Towarzystwo Geograficzne Logo
Logo Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
Logo International Geographical Union
Association for Tourism and Leisure Education Logo
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego